Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie B.V. tevens, voor zover van toepassing, geldig voor R&Z Boeken

Onderdeel van Only Creative entrepeneurs

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Diensten: alle diensten die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen.

Opdracht: het mondeling dan wel schriftelijk verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om Diensten te verrichten.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.

Opdrachtnemer: Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie B.V. te Nijmegen

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen.

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. In het geval de Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
  3. Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Partijen zich inspannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zoveel mogelijk benadert.
  4. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
  5. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partijen.
 1. Totstandkoming Overeenkomst
  1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
  2. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer een Opdracht door Opdrachtnemer wordt aanvaard, hetzij door een schriftelijke bevestiging aan Opdrachtgever, hetzij doordat Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.
  3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Opdrachtgever verplicht zich om aan Opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Opdrachtnemer nodig heeft om de Diensten te verrichten. Opdrachtnemer mag de Diensten opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
  2. Opdrachtnemer verricht de Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van de dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
  3. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde Diensten te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4.  Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot uitvoering van de Diensten in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
  6. Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van Opdrachtgever.
 1. Tarieven
  1. Alle tarieven van Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten, telecommunicatiekosten, de kosten van koeriers, porti, materiaal, transport en dataopslag, tenzij anders vermeld.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ten minste twee maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtnemer een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen met ingang van het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven jaarlijks te verhogen conform het consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 1. Betaling
  1. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
  2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
  3. Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek een deel van het verschuldigde bedrag vooraf te factureren. Zulks afhankelijk van de omvang en looptijd van de opdracht.
  5. Indien op enig moment bij Opdrachtnemer gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, of indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst vooraf kosten aan derden moet voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever vooruitbetaling of een deugdelijke zekerheid te eisen.
  6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen.
 1. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer een wereldwijde, niet-exclusieve en sub-licentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover op deze aangeleverde materialen rechten van derden rusten, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden.
  2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  3. Begrotingen, plannen, catalogi, software, en andere materialen waaruit knowhow van Opdrachtnemer blijkt, die in het kader van een offerte of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder knowhow betreffende de Diensten, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Resultaten uit Overeenkomsten die aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen strikt voor eigen gebruik, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 vrijwaart Opdrachtnemer (met inachtneming van het bepaalde in artikel 9) Opdrachtgever tegen aanspraken van derden, indien en voor zover Opdrachtgever door het gebruik van het geleverde, inbreuk zou maken op enig Intellectueel Eigendomsrecht. Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
  5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
  7. Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren, alsook om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever de resultaten van de Diensten te gebruiken terzake van eigen presentaties in brochures en catalogi, op websites, alsook terzake van tentoonstellingen, reclamewedstrijden en prijsuitreikingen.
 1. Overmacht
  1. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Opdrachtnemer hetzij bij diens leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
  2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
   a) Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
   b) Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
   c) Redelijkerwijs door Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
   d) Redelijkerwijs gemaakte kosten die Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Opdrachtnemer te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
  4. De eventueel in rechte vastgestelde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de onderliggende factuurwaarde, verminderd met de out-of-pocketkosten, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer gedekte bedrag.
  5. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden. Onder leidinggevenden wordt in de Algemene Voorwaarden niet begrepen: niet tot de directie of de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
  6. Het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.
 1. Klachten
  1. Indien Opdrachtgever het oneens is met de inhoud van een schriftelijke rapportage of een factuur dient binnen twee weken na verzending van de schriftelijke rapportage c.q. factuur hierover schriftelijk te worden gereclameerd. M.b.t. eventuele onvolkomenheden in de Diensten, die redelijkerwijs niet binnen deze gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dient onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk twee weken na beëindiging van een Overeenkomst schriftelijk te worden gereclameerd. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
  2. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer beslissend.
 1. Beëindiging van de Overeenkomst
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de Overeenkomst voor bepaalde tijd. De Opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien de Diensten door Opdrachtnemer zijn afgerond en Opdrachtgever niet heeft gereclameerd conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
  2. Eventuele werkzaamheden door Opdrachtnemer volgend op de in het vorige lid bedoelde afronding leiden automatisch tot een nieuwe Overeenkomst, waarvoor Opdrachtgever het door Opdrachtnemer gehanteerde standaardtarief verschuldigd zal zijn.
  3. Overeenkomsten kunnen in beginsel niet (tussentijds) worden beëindigd, tenzij in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd dat een Overeenkomst wordt voortgezet. In dat geval dient Opdrachtgever een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste twee maanden. Opdrachtnemer zal voor deze twee maanden een bedrag in rekening brengen dat per maand minimaal gelijk is aan het maandgemiddelde van de al gefactureerde bedragen of, indien Opdrachtnemer korter dan twee maanden voor datum opzegging een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van een Overeenkomst, het in rekening te brengen bedrag vaststellen op basis van de offerte.
  4. Ingeval een Overeenkomst wordt beëindigd door middel van opzegging, zal Opdrachtnemer, naast de in artikel 11.3 bedoelde vergoeding, alle reeds gemaakte kosten alsmede het onder handen werk tegen gangbare tarieven in rekening brengen.
  5. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, is Opdrachtgever per onmiddellijk in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
   a) de uitvoering op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
   b) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
   één en ander onverminderd de andere rechten van Opdrachtnemer en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
  6. Ingeval de Overeenkomst wordt beëindigd door middel van ontbinding op grond van artikel 11.5(b), zal Opdrachtgever het gehele in de Overeenkomst begrootte bedrag ineens verschuldigd zijn.
  7. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 1. Afwikkeling Overeenkomst
  1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van de Overeenkomst als gevolg van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer bevinden, zullen op eerste aanvraag kosteloos aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.
  2. In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is.
  3. Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht personeel van de andere Partij in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan na goedkeuring van de andere Partij. Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt de overtredende Partij aan de benadeelde Partij een bedrag gelijk aan 100% van het basisjaarsalaris van de betreffende medewerker in zijn/haar nieuwe functie. Hoewel deze vergoeding in de plaats treedt van ieder ander recht op schadevergoeding uitgedrukt in geld, is de benadeelde Partij gerechtigd een voorlopige voorziening te vragen die strekt tot beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding. Deze bepaling houdt geen beperking in van het recht van Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever om in het algemeen personeel te werven via de media.
 1. Overdracht rechten en verplichtingen
  1. Opdrachtgever is niet gerechtigd diens uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de Overeenkomst, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.