Privacybeleid

Deze website wordt onderhouden door Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie. Bij Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie resp. R&Z Boeken hechten wij groot belang aan jouw privacy. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de hieronder genoemde doeleinden.
 • Je gegevens blijven bij ons – Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren je wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover.

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen

Wie zijn wij?

Only creative entrepreneurs is een full-service digital marketing netwerk, waar Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie en R&Z Boeken onderdeel van uitmaakt. Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij zouden kunnen verzamelen tijdens je interacties met ons, zoals wanneer je onze website bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons aangeboden diensten kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Als je ervoor kiest een account aan te maken, het beheren van je account en profiel;
 2. Beantwoorden van je vragen;
 3. Het maken van afspraken;
 4. Informatie sturen over onze producten en diensten;
 5. De relatie met jou als klant of dienstverlener onderhouden;
 6. Onze diensten leveren en verbeteren;
 7. Onze websites en sociale-mediakanalen delen en verbeteren;
 8. Je een nieuwsbrief en/of enquête mailen;
 9. Het voeren van een sollicitatieprocedure (dit geldt voor sollicitanten, stagiairs en afstudeerders).

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Je hebt toestemming gegeven, bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies of het versturen van een nieuwsbrief. Deze toestemming kan je te allen tijde weer intrekken;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op het gebied van belasting;
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op je persoonlijke levenssfeer.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Tijdens de interactie met ons kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals:

 1. Contactgegevens zoals je naam, e-mail adres en telefoonnummer;
 2. Biografische informatie zoals je geboortedatum, functie en geslacht;
 3. Financiële informatie (indien nodig voor de uitvoering van onze diensten en/of facturering);
 4. Gegevens die nodig zijn in het kader van de zakelijke relatie;
 5. Je CV als je bij ons solliciteert, stage wilt lopen of wilt afstuderen.

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over je internetadres, systemen en activiteiten zoals:

 1. Je cookie-ID;
 2. Het type webbrowser dat je gebruikt;
 3. De webpagina’s die je op onze websites bezoekt.

Hoe verzamelen wij je persoonsgegevens?

Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie en R&Z Boeken kunnen gegevens verzamelen op twee verschillende manieren: één waarbij je actief toestemming verleent en één waarbij je passief toestemming verleent.

Je kan persoonsgegevens actief met ons delen op verschillende manieren, zoals:

 1. Vul het contactformulier op onze website in en verstuur het;
 2. Communicatie met ons, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van onze medewerkers.

Wanneer je internetbrowser is geconfigureerd om cookies te accepteren, kan je bepaalde persoonlijke informatie met ons delen, zoals je IP-adres. Wij verzamelen deze gegevens dan zonder dat je actie hoeft te ondernemen. Meer hierover in onze Cookieverklaring.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen je gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is vanwege de hiervoor genoemde doelen. In voorkomende gevallen blijft Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie resp. R&Z Boeken verantwoordelijk. Er wordt dan een verwerkersovereenkomst gesloten met de derde partij. Er geldt hiervoor één uitzondering, en dat is wanneer wij de gegevens moeten delen of overdragen vanwege wettelijke verplichtingen – zoals bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek of om fiscale redenen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren de informatie niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Informatie van sollicitanten, stagiairs en afstudeerders bewaren wij maximaal een half jaar, tenzij je expliciet toestemming geeft om gegevens langer te bewaren.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wat zijn je privacy rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie resp. R&Z Boeken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Waar en hoe kan je een klacht indienen?

Als je vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, kan je contact met ons opnemen. Als je op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat je ons dat laat weten. Wij beschouwen alle feedback als een middel om te leren en zijn erop gebrand om elke negatieve ervaring die je hebt om te zetten in een positieve! Tot slot willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Ravestein & Zwart Bedrijfscommunicatie
Oranjesingel 38
6511 NW Nijmegen
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen
(024) 382 2777
info@ravestein-zwart.nl

R&Z Boeken
Oranjesingel 38
6511 NW Nijmegen
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen
(024) 382 2789
info@rzboeken.nl